5 chính sách pháp lý có hiệu lực từ năm 2021

01. Luật xây dựng sửa đổi 2020

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021 đã bổ sung trường hợp được miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ, bao gồm: Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

02. Nghị định 69/2021 NĐ-CP

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về việc “Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”. Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thực hiện công tác cải tạo và xây dựng lại chung cư cũ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021 và thay thế Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

03. Quyết định 2161/QĐ-TTg

Ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bao gồm 10 nhóm Mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp phát triển nhà ở và Nghiên cứu sửa đổi pháp luật kinh doanh bất động sản. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

04. Thông tư số 03/2021/TT-BXD

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. Theo đó, căn hộ chung cư phải có diện tích tối thiểu 25 m2, có ít nhất một phòng ở và một khu vệ sinh. Nhà ở thương mại đảm bảo tỷ lệ 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ của dự án.

05. Thông tư 09/2021/TT-BXD

Ngày 16/8/2021, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc phát triển, quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về “Phát triển và quản lý Nhà ở xã hội”. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021.

Nguồn: Tổng hợp từ internet

Join The Discussion

Compare listings

Compare